Pirkimo taisyklės

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Elektroninė parduotuvė ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.charmdrops.lt
Pardavėjas UAB „Estevita”, Įmonės kodas 305691090, Nemuno g. 2, LT-91199 Klaipėda
Pirkėjas asmuo, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas.
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje.
Taisyklės šios Elektroninės parduotuvės naudojimosi ir pirkimo–pardavimo taisyklės.
Užsakymas Pirkėjo pateikiamas Elektroninėje parduotuvėje platinamų prekių užsakymas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas prekes Elektroninėje parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.4. Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve, jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui arba kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2.5. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju visos teisės ir pareigos, numatytos šiose Taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

3. UŽSAKYMO PATEIKIMAS IR VYKDYMAS

3.1. Pirkdamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas pateikia Užsakymą, kuriame nurodo norimas nusipirkti prekes, savo vardą, pavardę, įmonės pavadinimą (jei perka juridinis asmuo), pasirinktą LP EXPRESS ar OMNIVA terminalą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

3.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią Užsakymo sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo pateiktas Užsakymas.

3.3. Jeigu Užsakymą atliekantis asmuo veikia kito asmens vardu, tai šio asmens Užsakymo pateikimas reiškia jo patvirtinimą, jog jis yra tinkamai ir reikiama apimtimi įgaliotas spręsti apie pirkimo apimtį ir kainą, sudaryti šią Sutartį.

3.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pardavėjas patvirtina Pirkėjo Užsakymą.

3.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu Užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties ir grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus arba pratęsti Pardavėjo pareigų pagal Sutartį vykdymo terminus tik tuo atveju, jeigu dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių ir (ar) dėl techninių klaidų (kliūčių) ir (ar) trečiųjų asmenų veiksmų Pardavėjas protingomis ir jam prieinamomis priemonėmis neturi galimybės įvykdyti Sutarties. Pardavėjas tokiais atvejais įsipareigoja apie susidariusią situaciją informuoti Pirkėją ir ieškoti abi šalis tenkinančių Sutarties vykdymo būdų.

3.7. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos prekės, pateikiamos Elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir (ar) SMS žinute) ir tokios prekės Užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

3.8. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad prekė nebėra parduodama, arba dėl klaidos, susijusios su Elektroninėje parduotuvėje pateikiama kaina, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir (ar) SMS žinute) ir Užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

3.9. Pardavėjas turi teisę atšaukti Užsakymą, jeigu pasirodo, jog prekių gamintojas reikiamu laiku arba visiškai negali pateikti prekių. Tokiu atveju Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui sumokėtą prekių kainą, tačiau už prekių nepateikimą neatsako.

3.10. Pardavėjas neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

4. PREKĖS IR JŲ KAINOS

4.1. Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme.

4.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

4.3. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame Užsakyme nurodomos eurais. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti tik oficialia Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Pasikeitus oficialiai Lietuvos Respublikos valiutai, prekių kainos konvertuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.4. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos.

5. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA

5.1. Pardavėjas pateiktą Užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir įskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui, tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl trečiųjų šalių, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pavyzdžiui, neteisingo sąskaitos numerio nurodymo ir (ar) įvedimo, neteisingai pateikto Užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikoje.

6.2. Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kainos ir būdai yra nurodomi prekių krepšelyje.

6.3. Prekės gali būti pristatomos į pasirinktą LP EXPRESS, OMNIVA terminalą, ar LP EXPRESS kurjerį.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja, jei visos prekės sandėlyje yra, Užsakymą siuntimui paruošti per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo apmokėjimo dienos.

6.5. Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį prekių pristatymo laiką. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse ir (ar) kitur Elektroninėje parduotuvėje nurodytus, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus prekių pristatymo terminus, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.

6.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už vėlavimą pristatyti prekes, jei prekės Pirkėjui nepristatomos ar pristatomos pavėluotai dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.7. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius Pardavėjo nuostolius, susijusius su Sutarties vykdymu.

6.8. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti.

6.9. Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti Sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

6.10. Jeigu Pardavėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

6.11. Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės, prekių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už Elektroninėje parduotuvėje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl Elektroninėje parduotuvėje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Pardavėjas tiek, kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.3. Už Sutarties, sudarytos naudojantis Elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar tiesioginius nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.

7.5. Pardavėjas tiekia prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais, ir Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.

7.6. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

8. SUTARTIES ATSISAKYMAS, PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

Teisė atsisakyti Sutarties

8.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti Sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui.

8.2. Apie Sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų:

  • pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti Sutarties. Pranešimas dėl Sutarties atsisakymo siunčiamas elektroninio pašto adresu hello@charmdrops.lt

8.3. Gavęs Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

8.4. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti Sutartį arba sudaryti Sutartį, jeigu Pirkėjas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.

8.5. Pardavėjas, gavęs rašytinį Pirkėjo pranešimą dėl Sutarties atsisakymo, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus (įskaitant ir prekių pristatymo išlaidas) į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Minėtas 14 (keturiolikos) dienų terminas gali būti pratęstas tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pagal Sutartį įsigytas prekes, prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui yra paskaičiuojamos ir grąžinamos proporcingai nuo viso Užsakymo.

8.6. Pirkėjas privalo išsiųsti ir (ar) pristatyti Pardavėjui grąžinamas prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo momento. Prekės grąžinamos registruota siunta. Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

Tinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas

8.7. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Jeigu prekė yra išpakuota, sugadinta arba netvarkinga, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

8.8. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

Netinkamos kokybės prekių keitimas ir grąžinimas

8.9. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

8.11. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

  • kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  • kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
  • kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke;
  • grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties.

8.12. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 11. punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 8.11 punkte numatytą savo teisių gynimo būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas gali pasiūlyti alternatyvų Taisyklių 8.11 punkte numatytą būdą.

8.13. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.

8.14. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas ir prekių pakeitimo metu galiojančias prekių kainas.

8.15. Prekės keičiamos Pirkėjo laisvos formos prašymu, kuris pateikiamas Pardavėjui elektroninio pašto adresu heloo@charmdrops.lt Pateikiamame prašyme nurodoma grąžinimo priežastis (prekės kokybės trūkumas), ir vienas iš Taisyklių 11 punkte nurodytų reikalavimų. Prie prašymo privalo būti pridėtas prekės pirkimą patvirtinantis dokumentas.

8.16. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos (pavyzdžiui, nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento).

8.17. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

8.18. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas sutiko dėl kitokio būdo.

8.19. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

9. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

9.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus 8 (aštuonioms) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

9.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad Pirkėjui skirto elektroninio laiško kopijos buvimas Pardavėjo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

10. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1. Pardavėjas užtikrina Pirkėjo privatumą ir tinkamą asmens duomenų apsaugą (įskaitant duomenų subjektų teises), vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

10.2. Pardavėjas patvirtina, kad yra susipažinęs su Elektroninės parduotuvės Privatumo politika ir yra informuotas, kaip Pardavėjas tvarko Pirkėjo tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai pateikiamus asmens duomenis jam lankantis Elektroninėje parduotuvėje ir (ar) pateikiant prekių Užsakymus.

11. GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Šioms Taisyklėms ir Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi dėl šių Taisyklių ir Sutarties kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo ginčo pradžios, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Pirkėjo gyvenamąją vietą.

11.3. Pirkėjas, manydamas, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į Pardavėją ir nurodyti savo reikalavimus (išskyrus, kai Pirkėjas tiesiogiai kreipiasi į teismą). Pirkėjas privalo kreiptis į Pardavėją ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie galimą savo teisių pažeidimą. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie Pardavėjo atsakymo Pirkėjui. Pirkėjo prašymus Pardavėjas nagrinėja neatlygintinai.

11.4. Prašymą arba skundą dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, elektroninio pašto adresas tarnyba@vvtat.lt, tel.: 852626751, interneto svetainėje vvtat.lt. Taip pat jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Apie šių Taisyklių pakeitimus Pardavėjas informuos Pirkėjus įkeldamas pranešimą Elektroninėje parduotuvėje. Visi Elektroninėje parduotuvėje paskelbti Taisyklių pakeitimai bus nedelsiant taikomi Pirkėjams.

12.3. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

12.4. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

12.5. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. gali siųsti Pardavėjo Elektroninės parduotuvės elektroninio pašto adresu hello@charmdrops.lt.

12.6. Pardavėjas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį trečiajam asmeniui ar asmenims, tačiau toks teisių ir pareigų perleidimas neturės jokios įtakos Pirkėjo teisėms bei Pardavėjo įsipareigojimams pagal šias Taisykles. Tokio perleidimo atveju Pardavėjas informuos Pirkėją, pateikdamas informaciją apie perleidimą Elektroninėje parduotuvėje.

12.7. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.

12.8. Šios Taisyklės yra paskelbtos ir galioja nuo 2022-10-05.